Terug naar de startpagina

Rulebook

1. Organisator van de Competitie

De Competitie wordt met goedkeuring van Epic Games georganiseerd door META, met
maatschappelijke zetel in

2300 Turnhout,
Harmoniestraat 52,
BE 0829.501.339

hierna als de “Organisator” benoemd. De Organisator organiseert de Competitie in opdracht van Kom op tegen
Kanker VZW in het kader van de campagne RIProken (cfr. www.riproken.be)

Dit reglement (“Reglement”) beheerst de voorwaarden van de Competitie

Door deelname aan de Competitie aanvaardt de Deelnemer gebonden te zijn door dit Reglement, en door
de beslissingen van de Organisator, die definitief en bindend zijn ten opzichte van alle Deelnemers voor
alle aspecten van de Competitie

2. Hoofdlijnen van de Competitie

De Competitie bestaat uit het spelen van de game Fortnite van Epic Games tijdens een online
kwalificatie met als afsluiter een offline finale in de winkel van Game Mania Antwerpen op zaterdag
5 november.

Tijdens iedere wedstrijdfase moeten de spelers zo snel mogelijk verschillende custom Fortnite
parcours afleggen. Afhangend van het parcours, zullen spelers punten krijgen wanneer ze een
parcours succesvol afleggen en verliezen ze punten als ze dat niet binnen de tijd kunnen.
Daarbovenop, krijgen spelers bonuspunten voor de snelheid waarmee ze de verschillende parcours
afleggen. Aan de hand van het aantal totaalpunten per deelnemer, is het mogelijk een klassement
op te stellen en de winnaars aan te wijzen op de hierna aangegeven manier. (Zie de tabel in sectie
“b. Verloop van de Kwalificatiefase”.)

3. Prijzen

De winnaar van deze competitie zal naar huis gaan met een PlayStation 5 Disc Edition bundel
(hierna de “Prijs”).

De Prijs kan onder geen enkele voorwaarde omgeruild worden voor een andere prijs of geld.
Geenszins kan worden verondersteld dat de Organisator bijkomende diensten of producten,
gekoppeld aan de Prijs, zou verlenen of toekennen. De Organisator kan op elk ogenblik om
productionele of inhoudelijke redenen, de prijs wijzigen.

4. De Kwalificatiefase

De Kwalificatiefase vindt online plaats vanaf 1 oktober 2022 tot 2 november 2022.
De Finale zal doorgaan in de winkel van Game Mania Antwerpen op Zaterdag 5 november (T.B.A)

De data en locatie van de finale kunnen naar wens van de Organisator in samenspraak met de
Organisator worden gewijzigd. Voor de meest up-to-date informatie, raadpleeg je best de website:
https://www.riproken.be/

De Finale zal op PCs met toetenbord en muis of controller gespeeld worden, afhangend van de voorkeur
van de finalist. (hierna het “Platform”).

a. Voorwaarden voor deelname

Leeftijdsvoorwaarden: (ouder dan) 18 jaar. Het is enkel mogelijk voor minderjarigen om deel te nemen
met ouderlijke toestemming. Elke deelnemer, moet zijn of haar hoofdverblijfplaats in België hebben. De
deelname aan de Kwalificatiefases is onderhevig aan de volledige aanvaarding van de Deelnemers aan
het Reglement. Iedere Deelnemer kan net zo vaak deelnemen aan de Kwalificatiefases als hij/zij maar
wenst.
Als een minderjarige deelneemt aan de Competitie gaat de Organisator ervan uit dat hij/zij toestemming
heeft van zijn/haar ouders/voogd.

Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere
deelname aan de Competitie worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

Wie als winnaar van de Competitie wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle
deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding
en zonder enig verhaal.

b. Verloop van de Kwalificatiefase

De kwalificatiefase van dit toernooi zal online doorgaan. Deelnemers hebben van zaterdag 1 oktober
2022 tot woensdag 2 november om een zo hoog mogelijke score te behalen. Deze totaalscore zal
berekend worden bij het afleggen van de 8 verschillende parcours op de RIProken creator Island met
code “9145-0542-0207”. Bij het succesvol afleggen van alle 8 parcours, moet een deelnemer zijn of haar
score ingeven op de website (https://www.riproken.be/fortnite-inschrijven-leaderboard/), met als
bijlage een duidelijke screenshot van het in-game Fortnite leaderboard scherm. (Onduidelijke
screenshots zullen ongeldig worden verklaard.)

Wanneer een deelnemer niet tevreden is met zijn of haar behaalde score, kan een “Replay token”
gebruikt worden om een parcours opnieuw te proberen. Bij elke poging krijgt een deelnemer in totaal 3
Replay Tokens om op eender welke van de 8 parcours te gebruiken. LET OP: bij het gebruiken van een
Replay Token worden de origineel behaalde bonuspunten van je totaal afgetrokken. Waar je deze replay
tokens precies kan vinden, zal je zelf moeten ontdekken.

Enkele voorbeelden:

 • Je had in totaal 1000 punten. Je hebt de Clean Jump verpest, dus je krijgt 20 minpunten. Je nieuw
  totaal is dan 980 punten. Je gebruikt de Replay Token, je punten blijven op 980 staan en je kan proberen
  je score te verbeteren.
 • Je had in totaal 1000 punten. Je hebt de Clean Jump gewonnen, maar heel nipt met nog maar 1
  seconde op de teller. Je krijgt dan 1000 + 100 + 2, in totaal 1102 punten. Je gaat er vanuit dat je nog
  beter kunt. Je gebruikt de Replay Token. Je score wordt dan -100 -20, ofwel een totaal van 982 punten. Je
  kan dan een nieuwe poging wagen om te winnen en je score te verbeteren.

Om meer inzicht te krijgen over hoe de punten precies berekend worden, kan je de onderstaande tabel
raadplegen:

Naam Parcours Punten bij succes Minpunten bij mislukking Punten per extra seconde Extra
Rat Run +50 -5 +1
Clean Jump +100 -20 +2
Gas Jump +200 -30 +2
Toxic Run +200 -30 +2
Explosive Run +200 -30 +2
Paint Run +400 -25 +2 -2 per geraakte sigaret
Blind Run +200 -40 +1
Radioactive Slide +200 -30 +2 -2 per keer dat je in het radioactief water valt

Aan het einde van de kwalificatieperiode, zullen de 4 deelnemers met het hoogste aantal punten
uitgenodigd worden voor de offline finale bij Game Mania Antwerpen. In het geval waar meerdere
deelnemers hetzelfde aantal punten scoren, zullen die gerangschikt worden op basis van wanneer ze
deze score op de website hebben ingevuld.

Voorbeeld:
Deelnemer 1 en 2 hebben beide 1400 punten. Deelnemer 2 geeft op 31 oktober de score in op de
website, terwijl Deelnemer 1 dit pas op 1 november doet. In deze situatie zal Deelnemer 2 de winnaar
zijn, omdat die zijn of haar score eerder had doorgegeven dan Deelnemer 1.

c. De Finale

Na de kwalificatiefase, worden de beste 4 spelers uitgenodigd voor de offline finale die gespeeld zal
worden in de Game Mania Antwerpen winkel op zaterdag 5 november. Hier zullen in totaal drie rondes
gespeeld worden. Deze drie rondes zullen uit twee halve finales en een laatste grote finale bestaan. In
elke ronde zullen deelnemers het één tegen één opnemen om zoveel mogelijk punten te scoren na het
afleggen van de 8 verschillende parcours. Elke ronde bestaat uit twee pogingen.

De behaalde positie op het leaderboard tijdens de kwalificatiefase, zal bepalen wie tegen wie zal spelen
in de halve finales:

Halve finale 1: #1 leaderboard vs. #4 leaderboard
Halve finale 2: #2 leaderboard vs #3 leaderboard
Grote finale: Winnaar halve finale 1 vs winnaar halve finale 2

In elke ronde zal de winnaar bepaald worden, door wie van de twee deelnemers het meeste punten kan
verzamelen na alle 8 parcours af te leggen.

Tijdens de finale is het niet toegelaten om de respawn points te misbruiken. De timer moet gestart worden voordat je het parcours betreedt. 

5. Aansprakelijkheidsbeperking

De aansprakelijkheid van de Organisator beperkt zich strikt tot de overhandiging van de Prijs. De
onlinedienstverlening waarmee aan het Toernooi kan worden deelgenomen wordt als zodanig
geleverd zonder garantie van enige aard. De Organisator kan niet garanderen dat de
onlinedienstverlening geen onderbrekingen kent of vrij is van storingen, dat afwijkingen worden
gecorrigeerd, dat de onlinediensten geen enkel virus bevatten en kan niet aansprakelijk worden
gesteld op enigerlei manier voor de gedeeltelijke of definitieve onderbreking van de diensten. Zolang
het Toernooi duurt zijn de Deelnemers volledig aansprakelijk voor hun gedrag en de Organisator kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortkomt uit onrechtmatig
gedrag dat verwijtbaar is aan een Deelnemer. Door een Deelnemer geleden schade tijdens het
Toernooi valt niet onder de aansprakelijkheid van de Organisator behalve in geval van opzettelijke
ernstige nalatigheid in een veiligheidsverplichting of in geval van grove nalatigheid. De
aansprakelijkheid van de Organisator beperkt zich tot directe materiële schade.

Alle kosten voor deelname aan de Competitie (verplaatsingskosten, telefoon, internetverbinding, …)
zijn volledig ten laste van de Deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor
deelname terugvorderen van de Organisator.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Competitie op te schorten, te wijzigen of te
annuleren zonder dat de deelnemers of welke andere persoon dan ook aanspraak kunnen maken op
een schadevergoeding, als dit gerechtvaardigd is door onvoorziene omstandigheden of
omstandigheden die buiten hun wil gebeuren.

Met uitzondering van de gevallen die uitdrukkelijk in dit Reglement vermeld staan, zal geen enkele
vorm van correspondentie of telefonische communicatie over deze Competitie worden uitgewisseld.

Elke klacht betreffende deze Competitie moet binnen een termijn van 7 werkdagen na het einde van
de Competitie schriftelijk worden meegedeeld aan het hoofdkantoor van de Organisator. De klachten
zullen in geen enkel geval mondeling of telefonisch worden behandeld. De klachten die niet schriftelijk
of die buiten bovenstaande termijn worden meegedeeld, zullen niet in aanmerking genomen worden.

6. Overmacht

De Organisator erkent als geval van overmacht, ieder evenement dat voldoet aan de criteria
aangehouden door de rechtspraak van de Belgische gerechtshoven en rechtbanken. Het geval van
overmacht heeft tot effect het opschorten in zijn geheel of gedeeltelijk van uitvoering van de
verplichtingen die door het Reglement worden bepaald. De Organisator en de Deelnemer zijn
vrijgesteld van uitvoering van hun wederzijdse verplichtingen binnen de beperking van hun
verhinderingen en moeten er alles aan doen om de uitvoering van hun wederzijdse verplichtingen
volledig te hervatten. In geval van overmacht behoudt de Organisator het recht voor om een of
meerdere prijzen door andere prijzen te vervangen met een waarde die minstens gelijk is.

7. Gedragscode

De Organisator moedigt alle Deelnemers aan het Toernooi aan om zich met fairplay, respect,
eerlijkheid te gedragen ten opzichte van andere Deelnemers, de Organisator en algemener gezegd ten
opzichte van alle andere personen die direct of indirect met het Toernooi te maken hebben. De
Gedragscode heeft tot doel bepaalde gedragsregels vast te stellen en bepaalde oneerlijke praktijken
te verbieden die een onrechtmatig, onnatuurlijk of onvoorzien voordeel zouden kunnen opleveren.
Het niet nakomen van de Gedragscode kan sancties met zich meebrengen zoals de annulering van een
prestatie of de diskwalificatie van een Deelnemer. De Organisator behoudt het recht voor iedere
Deelnemer te vervolgen die zijn burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid instelt naar aanleiding
van directe of indirecte schade die hij zou kunnen hebben veroorzaken.

 • • De Deelnemer verplicht zich met name geen fraude te plegen, niet lastig te vallen, te bedreigen, te
  generen, te intimideren, om te kopen of algemener gezegd geen gedrag te vertonen dat schadelijk is
  voor andere personen. Deze beperking omvat ook het online posten van kwetsend, aanstootgevend
  of schadelijk commentaar. Iedere vorm van discriminatie op basis van ras, seksuele geaardheid, religie
  kan tijdens het Toernooi niet worden getolereerd.
 • De Deelnemer verplicht zich geen beroep te doen op een “alias”. Het beroep doen op een alias wordt
  hier gedefinieerd als het feit dat een Deelnemer een derde laat spelen in plaats van de Deelnemer zelf.
 • De Deelnemer verplicht zich aan de plaatselijke, nationale en internationale geldende wet- en
  regelgeving te houden.
 • De Deelnemer verplicht zich de Organisator onmiddellijk op de hoogte te brengen van iedere bug,
  fout of ander gebruik van derde software waardoor een onrechtmatig voordeel zou worden verkregen.
  Iedere benutting van een bug waardoor een onrechtmatig voordeel wordt verkregen of iedere
  openbare mededeling die deze bug noemt zijn strikt verboden.
 • De Deelnemer verplicht zich geen valse identiteit te creëren of de identiteit van een derde te
  misbruiken met het doel zich een extra kans te verlenen
 • • De Deelnemer verplicht zich geen onrechtmatige toegang te nemen of te houden in het hele of het
  gedeeltelijke systeem van automatische gegevensverwerking.
 • De Deelnemer verplicht zich geen persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, enz.) van
  andere Deelnemers openbaar te maken door ongeacht welk middel.

8. Sancties

De Organisator behoudt het recht voor volledig rechtsgeldig de prestatie van een Deelnemer te
annuleren als hij zich niet aan het Reglement houdt. Iedere annulering van een prestatie is definitief.
In geval van diskwalificatie van een Finalist behoudt de Organisator het recht voor de genoemde
Finalist te vervangen door een Deelnemer naar keuze op basis van de bereikte prestaties.

9. Privacy en persoonsgegevens

Door het verstrekken van de persoonsgegevens in het kader van de Competitie, stemt de Deelnemer
uitdrukkelijk in met de verwerking en verspreiding van diens persoonsgegevens door de Organisator die
verwerkingsverantwoordelijke is. Minderjarige Deelnemers mogen slechts deelnemen aan de
Competitie, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders of hun voogd voor het
verstrekken van hun persoonsgegevens.

De Organisator zal persoonsgegevens verzamelen en verwerken ten behoeve van het beheer en het goede
verloop van deze Competitie en met name voor het verdelen van de Prijs. De verwerking van de
persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van artikel 6, lid 1,
onder b), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) van de EU.

Op de website www.riproken.be wordt enkel de username en score getoond, er worden geen
persoonsgegevens weergegeven

De Organisator behoudt zich het recht voor om de naam van de finalisten en winnaar en de foto’s en
video’s genomen tijdens de finale en prijsuitreiking, voor promotionele doeleinden te gebruiken via de
kanalen van Kom op tegen Kanker. Door zijn persoonlijke gegevens op het formulier in te vullen,
aanvaardt de Deelnemer duidelijk het gebruik van deze gegevens voor identificatiedoeleinden en voor
de publicatie van zijn naam indien hij de Competitie wint. de Organisator mag in geen geval
verantwoordelijk gesteld worden voor foutieve gegevens (telefoonnummer, adres, …) die een fout of
onbekend adres van de Deelnemer aanduiden.

De Deelnemers hebben het recht om hun gegevens te raadplegen, of de verbetering ervan te vragen. Zij
kunnen zich ook (kosteloos) verzetten tegen elke verwerking van deze gegevens voor doeleinden van
direct marketing. Om één van deze rechten uit te oefenen dient de Deelnemer hiertoe een gedateerd
verzoek te richten aan de Organisator.

10. Copyright

Delen van de gebruikte materialen zijn handelsmerken en/of auteursrechtelijk beschermde werken
van Epic Games, Inc. Alle rechten voorbehouden door Epic Games, Inc. Dit materiaal is niet officieel en
wordt niet onderschreven door Epic Games, Inc.

Teksten en afbeeldingen verwijzend naar het RipRoken initiatief zijn auteursrechtelijk beschermd.
Voor verspreiding naar een ruimer publiek, dient schriftelijke toestemming verkregen te worden via
info@komoptegenkanker.be.

11. Het Reglement

Indien zulks vereist is, kan de Organisator dit Reglement aanpassen. Dit Reglement wordt
bekendgemaakt op de website www.riproken.be en kan daar desgewenst worden afgedrukt.

Dit Reglement is onderworpen aan het Belgische recht. In geval van een geschil betreffende de
toepassing ervan, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd. De Deelnemer en de Organisator
verbinden zich ertoe om voorafgaandelijk aan een eventuele procedure te trachten tot een minnelijke
oplossing te komen.