Terug naar de startpagina

TIKTOK RUlebook

1. Voorwerp

De vzw, Kom op tegen Kanker, met maatschappelijke zetel in 1210 Brussel, Koningsstraat 217, BE
0442.528.054 (hierna de “Organisator”), organiseert een wedstrijd in het kader van de campagne
#RIProken zonder aankoopverplichting (hierna de “Wedstrijd”). .

Dit reglement (“Reglement”) beheerst de voorwaarden van de Wedstrijd.

Door deelname aan de Wedstrijd aanvaardt de Deelnemer gebonden te zijn door dit Reglement, en
door de beslissingen van de Organisator, die definitief en bindend zijn ten opzichte van alle
Deelnemers voor alle aspecten van de Wedstrijd.

2. Deelnamevoorwaarden

Iedereen die op het ogenblik van de Wedstrijd 13 jaar of ouder is kan deelnemen aan de Wedstrijd
(hierna de “Deelnemer”), met uitzondering van medewerkers van Kom op tegen Kanker, DDB, Meta
en hun directe familieleden tot in de eerste graad.

Minderjarige Deelnemers mogen slechts deelnemen aan de Wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke
toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Als een minderjarige deelneemt aan de
Wedstrijd gaat de Organisator ervan uit dat de Deelnemer toestemming heeft van zijn/haar
ouders/voogd. Als de minderjarige Deelnemer deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of
haar op elk ogenblik verdere deelname aan de Wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht
op een prijs worden afgenomen.

De Deelnemer geeft toestemming dat diens video op het TikTok-kanaal van #RIProken wordt
geplaats in het geval van winst.

Deelname aan de Wedstrijd vereist het volstrekt respecteren van het Reglement en de rechten van
andere Deelnemers en derden.

3. Wedstrijdverloop

De Wedstrijd loopt van zaterdag 1 oktober 2022 tot vrijdag 21 oktober 2022 om 23h59 op de TikTokpagina van #RIProken. Op het einde van de Wedstrijd wint 1 Deelnemer een PlayStation 5.

De Wedstrijd wordt aangekondigd via TikTok-influencers.

Om op een geldige manier deel te nemen aan de Wedstrijd, moet elke Deelnemer:

 1. op TikTok een video plaatsen op zijn/haar/die/hen/hun eigen TikTok-kanaal;
 2. de hashtag #RIProken gebruiken;
 3. waarbij de boodschap “Roken suckt. Maar wat is voor jou de belangrijkste reden om niet
  te beginnen roken? Geen stinkbakkes en gele tanden krijgen? Je geld liever uitgeven
  aan/sparen voor games? Voor mij is het … ” wordt verteld.

De inhoud van de video mag verder:

 1. geen inbreuk maken op rechten van derden, inclusief, maar niet beperkt tot diens
  intellectuele eigendomsrechten;
 2. niet illegaal zijn, bedreigend, beledigend, lasterlijk, frauduleus, inbreuk maken op de
  privacy, expliciete, grafische beschrijvingen of beschrijvingen van seksuele aard
  bevatten, of andere inhoud die als ongepast, beledigend of twijfelachtig kan worden
  opgevat, en dit naar het oordeel van de Organisator;
 3. geen persoon of groep van personen op grond van hun religieuze, raciale of etnische
  afkomst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid of handicap stigmatiseren, treiteren,
  intimideren of verachten;
 4. niet in overtreding zijn met dit Reglement;
 5. geen reclame, sollicitaties of referenties bevatten die geen verband houden met de
  Organisator;
 6. geen foto’s, opnames of andere voorwerpen bevatten die aan een derde toebehoren.

Elke Deelnemer kan meerdere keren deelnemen aan de Wedstrijd.

Deelname aan de Wedstrijd is gratis. De Deelnemer kan geen eventuele deelnemingskosten
terugvorderen van de Organisator.

4. Bekendmaking van de winnaar

De winnaar van de Wedstrijd zal bepaald worden door een interne jury van content creators bij de
Organisator op basis van onderstaande criteria:

 1. de originaliteit van de video op TikTok;
 2. de creativiteit die door de Deelnemer wordt getoond.

De winnende video zal op het TikTok-kanaal van #RIProken worden geplaats. Tegelijkertijd zal de
winnaar gecontacteerd worden via een privé-bericht via TikTok. De winnaar zal gevraagd worden om
diens gegevens door te geven aan de Organisator met het oog op het bekomen op de prijs

5. Prijs en prijsuitreiking

De prijs is een PlayStation 5 (hierna de “Prijs”).

De Prijs kan onder geen enkele voorwaarde omgeruild worden voor een andere prijs of geld.
Geenszins kan worden verondersteld dat de Organisator bijkomende diensten of producten,
gekoppeld aan de Prijs, zou verlenen of toekennen

De Organisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, de Prijs wijzigen

Na de bekendmaking beschikt de winnaar over 30 dagen om in contact te komen met de
Organisator waarbij in samenspraak een levermoment voor de Prijs zal bepaald worden. Indien de
Prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode of indien deze niet de
vereiste (bevestiging)formaliteiten vervult binnen de voorziene periode, vervalt de winnaar zijn/haar
recht op de Prijs en kan de Organisator de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig
verhaal.

De Organisator kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele slechte
formulering van de gegevens die de winnaar doorgeeft, wat zou leiden tot een onbekend emailadres of een onbekende naam of voornaam van de winnaar. In dat geval wordt de winnaar
uitgesloten.

6. Privacy en persoonsgegevens

Door het verstrekken van de persoonsgegevens in het kader van de Wedstrijd, stemt de Deelnemer
uitdrukkelijk in met de verwerking en verspreiding van diens persoonsgegevens door de Organisator
die verwerkingsverantwoordelijke is. Minderjarige Deelnemers mogen slechts deelnemen aan de
Wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders of hun voogd voor het
verstrekken van hun persoonsgegevens

De Organisator zal persoonsgegevens verzamelen en verwerken ten behoeve van het beheer en het
goede verloop van deze Wedstrijd en met name voor het verdelen van de Prijs. De verwerking van de
persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van artikel 6, lid
1, onder b), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) van de EU.

De persoonsgegevens van de winnaar kunnen worden verstrekt aan de Organisator gelieerde
ondernemingen, aan derden die helpen bij de uitvoering van de Wedstrijd, waaronder
prijsleveranciers en -bezorgers, en voor publicitaire doeleinden rondom de Wedstrijd.

De persoonlijke gegevens van de winnaar zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor het
beheer van deze Wedstrijd.

De Deelnemers hebben het recht om hun gegevens te raadplegen, of de verbetering ervan te vragen.
Zij kunnen zich ook (kosteloos) verzetten tegen elke verwerking van deze gegevens voor doeleinden
van direct marketing. Om één van deze rechten uit te oefenen dient de Deelnemer hiertoe een
gedateerd verzoek te richten aan de Organisator.

7. Aansprakelijkheid

De Deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en
persoonlijkheidsrechten) te beschikken deel te nemen aan de Wedstrijd en vrijwaart de Organisator
tegen alle mogelijke aanspraken in verband met diens creatieve inbreng.

De Organisator is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die
zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van de Prijs en/of deelname aan de
Wedstrijd. De Organisator kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig
gebrek in de Prijs of indien de Prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

De Organisator besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de organisatie van de actie en het
beheer van de website. Desondanks is het mogelijk dat informatie onvolledig of fout is. Eventuele
onnauwkeurigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website of op ander
(promo)materiaal dat de Organisator publiek maakt of technische problemen, kunnen niet tegen de
Organisator gebruikt worden of een verplichting scheppen voor de Organisator.
Kom op tegen Kanker vzw, behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op te schorten, te wijzigen
of te annuleren zonder dat de Deelnemers of welke andere persoon dan ook aanspraak kunnen
maken op een schadevergoeding, als dit gerechtvaardigd is door onvoorziene omstandigheden of
omstandigheden die buiten hun wil gebeuren.

Elke klacht betreffende deze wedstrijd moet binnen een termijn van 7 werkdagen na het einde van
de wedstrijd schriftelijk worden meegedeeld aan het hoofdkantoor van de Organisator. De klachten
zullen in geen enkel geval mondeling of telefonisch worden behandeld. De klachten die niet
schriftelijk of die buiten bovenstaande termijn worden meegedeeld, zullen niet in aanmerking
genomen worden.

8. Het reglement

Indien zulks vereist is, kan de Organisator dit Reglement aanpassen. Dit Reglement wordt
bekendgemaakt op de website www.riproken.be en kan daar desgewenst worden afgedrukt.

Dit Reglement is onderworpen aan het Belgische recht. In geval van een geschil betreffende de
toepassing ervan, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd. De Deelnemer en de
Organisator verbinden zich ertoe om voorafgaandelijk aan een eventuele procedure te trachten tot
een minnelijke oplossing te komen.